Különös közzétételi lista

Wesley János Iskola 2020/21-es tanév

 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást felvételi tájékoztatónk tartalmazza


Hírek, események fülben hivatkozása

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.

A beiratkozást minden tanév júniusában az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon:

Beiratkozások időpontjai:

Első osztályosok beiratkozása:

2021. április 15-16. 8.00-16.00

 

Szakközépiskola és szakgimnáziumi beiratkozás:

2021. június 22 -24.

2021. 8.00 - 14.00 között

 

Osztályok száma: 18

Tanulólétszám október 01. állapot szerint: 284 fő

Pedagóguslétszám: 25 fő

 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményei

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő – nagykorú diák esetén a tanuló – aláírásával ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15-éig kötelesek befizetni.

A menza kedvezményes térítési díjat biztosít tanulóink számára.

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

 

5. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legfeljebb 19.00 óráig van nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt


2020/2021 hírek-események fül hivatkozás

Éves munkaterv

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

 

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program az alábbi linkeken érhető el

Dokumentumok fülben hivatkozás

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége az alábbi helyen tekinthető meg


Kapcsolatok fülben hivatkozása

 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége


Kapcsolatok fülben hivatkozás

 

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az országos kompetenciamérés eredményei

Tantárgy/tanév

Évf.

2015

2016

2017

2018

2019

 

Szövegértés intézményi

6.

1121

1201

1098

1384

1528

országos átlag

1488

1494

1503

1492

1499

Matematika intézményi

1120

1143

1330

1360

1587

országos átlag

1497

1486

1497

1499

1495

Szövegértés intézményi

8.

1279

1489

1269

1413

1265

országos átlag

1567

1568

1571

1602

1608

Matematika intézményi

1379

1321

1345

1536

1396

országos átlag

1618

1597

1612

1614

1624

Szakgimnázium

Szövegértés intézményi

10.

1262

1270

1219

1307

1279

országos átlag

1601

1610

1613

1636

1661

Matematika iskolai

10.

1286

1251

1384

1582

1267

országos átlag

1645

1641

1647

1647

1670

Szakközépiskola

Szövegértés intézményi

10.

1121

1201

1098

1460

1317

országos átlag

1488

1494

1503

1636

1661

Matematika iskolai

10.

1120

1143

1330

1528

1386

országos átlag

1497

1486

1497

1647

1670

 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Általános iskola 

2019/2020

első félév

2019/2020

második félév

száma

%-a

száma

%-a

Lemorzsolódók

33

55%

35

57%

Évismétlők

0

0%

4

6%

 

Szakközépiskola 

2019/2020

első félév

2019/2020

második félév

száma

%-a

száma

%-a

Lemorzsolódók

17

50%

16

49%

Évismétlők

0

0%

5

 

 

12. Az érettségi vizsgák átlageredményei

 

2017 május

 

Tantárgyak

 

 

Átlag

Magyar nyelv és irodalom

2,33

Matematika

2

Történelem

2,2

Angol

2,2

Német

2

Földrajz

2

Biológia

2

Katonai alapismeretek

2,5

Szociális alapismeretek

2,5

Szépészeti ismeretek

2,25


2018 május

 

Tantárgyak

 

 

Átlag

Magyar nyelv és irodalom

2,84

Matematika

2

Történelem

2,5

Angol

2,6

Német

2

Földrajz

3

Biológia

3

Katonai alapismeretek

3

Szociális alapismeretek

3

Szépészeti ismeretek

2,75

Vendéglátóipari ismeretek

2

 

2019 május

Magyar nyelv és irodalom

2,80

Matematika

1,93

Történelem

2,42

Szépészet ismeretek

1,66

Angol nyelv

2,36

Német nyelv

2,25

Vendéglátóipar ismeretek

1,66

Biológia

2,66

Katonai alapismeretek

2,5

Társadalomismeret

3

 

 2020 május

Magyar nyelv és irodalom

2,3

Matematika

1,95

Történelem

2,47

Fodrászati ismeretek

2

Angol nyelv

2,87

Német nyelv

2

Vendéglátóipari ismeretek

2

Biológia

4


13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez az iskola munkarendje alapján.
A tanórán kívüli foglalkozások formái:


Napközi, tanulószobai foglalkozások

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően tudja biztosítani a tanulók tanulószobai ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jeleni az iskola hivatalos tájékoztató füzetében.

A 2019/2020-as tanévben tanulószobai foglalkozásra nem volt igény a szülők részéről

A napközis foglalkozások rendje:

Hétfő – Péntek: 11.30 – 16.00


Hitoktatás

Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit – és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

A hit- és vallásoktatást az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

A tanulók hitoktatása tanórán kívüli foglalkozások keretében történik.

Református hitoktatás rendje: Hétfő 14.00-15.00

Helyszín: kollégium


Felzárkóztató foglalkozások, differenciált fejlesztések

Az intézmény biztosítja a korrepetálási lehetőséget, a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás céljából 1-8. évfolyamon.

1-4. évfolyamon a felzárkóztató foglalkozások mellett differenciált fejlesztést is megvalósítunk.


Szakköri foglalkozások:

A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén indítja az iskola.

A szakköröket vezető pedagógusokat az intézményvezető bízza meg.

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit elsődlegesen az iskola költésvetése biztosítja.

Az idei tanévben labdarúgó szakkör indítására volt lehetősége az intézménynek.

A HON Alapművészeti Iskola a következő szakköröket működteti a 2020/2021-es tanévben:

  • néptánc
  • dráma
  • képzőművészeti szakkör

 

14. Iskolai dolgozatok szabályai, házi feladatok


- tanév eleji felmérés: bemeneti mérés, célja a tanulók tudásszintjének felmérése, az érdemjegyek beírása piros színnel történik

- félévi felmérés: a tanulók félévi tudásszintjének felmérése, az érdemjegyek beírása piros színnel történik

- tanév végi felmérés: a követelmények teljesítéséről szóló átfogó dolgozat, az érdemjegyek beírása piros színnel történik.

- témazáró dolgozatok: tematikus egységet lezáró dolgozat, az érdemjegyek beírása piros színnel történik

- írásbeli felelet: egy-két leckét számonkérő írásbeli felelet. Az ezért kapott érdemjegy egy szóbeli felelet súlyával azonos. Beírása kék színnel történik.


Írásbeli beszámoltatás korlátai

- A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

- Témazáró dolgozatot két héten belül ki kell javítani a pedagógusnak, a határidőn túl javított érdemjegyét a tanuló nem köteles elfogadni.


Házi feladatok

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot, csak szóbelit.az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégékre és a tanítási szünetek idejére – csak a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokat kapják– nem kapnak több szóbeli, írásbeli házi feladatot;

 

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje


A tanulmányok alatti vizsga megszervezésének szabályai

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye valamint érdemjegyei, vagy pótló-és javítóvizsgán, osztályozó vizsgán vagy különbözeti vizsgán nyújtott eredményei alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát köteles az a tanuló tenni a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához, ha

(a) a tanulót felmentették a rendszeres, tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
(b) a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
(c) a tanuló a félévi valamint év végi osztályzatának megállapítása érdekében független bizottság előtt tesz vizsgát
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam teljesítésére vonatkozik, kivétel ez alól a rövidítés.

Az osztályozó vizsga követelményeit a nevelőtestület határozza meg. A vizsga előtt a tanuló részletes tájékoztatást kap a követelményekről, mely történhet szóban és írásban is.

Az osztályozó vizsga napját az iskola igazgatója jelöli ki, mely szerepel a munkatervben is.

Az osztályozó vizsga helyszíne az az oktatási intézmény, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

Vizsgatárgyak:

Számonkérés módja, formája:

Irodalom

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Magyar nyelvtan

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Történelem

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Idegen nyelv

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Matematika

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Fizika

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Földrajz

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Kémia

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Biológia

írásbeli vagy szóbeli vizsga

Informatika

írásbeli vagy gyakorlati vizsga

Testnevelés

gyakorlati vizsga

Szakmai alapozó tantárgyak

írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsga


Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, ahol tanulmányait folytatni kívánja. Különbözeti vizsgát egy tanuló legfeljebb három tantárgyból tehet.

Azok a tanulók, akik más iskolából, illetve más képzési formából érkeznek és nem tanulták a mi iskolánkban tanulandó tárgyat, vagy tartalmilag más tanultak, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. A különbözeti vizsga időpontját az iskola igazgatója jelöli ki.


Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki a vizsgáról neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. A vizsgázónak fel nem róható okok közé tartozik minden olyan ok, ami a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, mely bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy meggondolatlan magatartására. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a kérdésekre adott választ értékelni kell.


Javítóvizsga

Javító vizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgát a tanuló az iskola igazgatója által meghatározott időpontban augusztus 15-étől augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. Javító vizsgát tehet továbbá az a tanuló, aki az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okokból késik, távol marad, vagy ezen vizsgákról engedély nélkül távozik. A javítóvizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára való jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

 

16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma - osztályjelölések

Általános iskola normál tagozat:

Osztály

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1-2. a

0 fő

10 fő

17 fő

8 fő

5 fő

3-4.a

14 fő

12 fő

15 fő

13 fő

12 fő

5.a

13 fő

7 fő

9 fő

11 fő

8 fő

6.a

9 fő

16 fő

12 fő

8 fő

15 fő

7. a

16 fő

12 fő

22 fő

17 fő

12 fő

8. a

9 fő

12 fő

7 fő

12 fő

9 fő

1-4/E

4 fő

7 fő

6 fő

Adatok a Gyógypedagógia címszó alatt.

Adatok a Gyógypedagógia címszó alatt.

5-8/E

7 fő

7 fő

10 fő

F/1-4.

5 fő

5 fő

4 fő

F/5 – 8.

3 fő

6 fő

8 fő

A/1-6.

6 fő

7 fő

7 fő

Szakgimnázium

Osztály

2016

2017

2018

2019

2020.

9-A

27

28

16

11

 

10-A

12

11

15

9

7

11-A

14

10

7

6

6

12-A

10

13

8

7

5

12 -E

     

16

14

Szakközépiskola

2016.

Szakma/Osztály

2016/2017/tanuló

FMT-Kertész/9

27

MGFV/9

22

KHB /10

10

MGFV/10

13

FMT-KHB/11

15

Kárpitos/P/11

7

MGFV/11

5

Sz-SzGÁ/11

6

2017.

Szakma/Osztály

2017/2018/tanuló

FMT-Kertész/10

19

MGFV/10

12

KHB/MGFV/11

13

Családi g./Sz/9

29

FMT-K/9

22

érettségire felkészítő esti

25

2018.

Szakma/Osztály

2018/2019/tanuló

FMT-Kertész/11

12

MGFV/11

6

K/Sz/9

23

Családi g./Sz/9

11

FMT-K/10

11

Sz/CSg

9

Szakács esti

15

érettségire felkészítő esti

35

2019.

Szakma/Osztály

2018/2019/tanuló

FMT-Kertész/11

11 fő

MGFV/11

4 fő

K/Sz/9

20 fő

Családi g./Sz/9

9 fő

FMT-K/10

10 fő

Sz/CSg 10

8 fő

Szakács esti

15 fő

érettségire felkészítő esti

11 fő

Szakma/Osztály

2018/2019/tanuló

FMT-Szakács/9

28 fő

K/Sz/10

18 fő

Családi g./Sz/9

20 fő

Családi g./Sz/9

4 fő

FMT-K/11

9 fő

Sz/CSg 11.

8

Szakács esti

15

9/E/K/SZ

29

érettségire felkészítő esti

17 fő

Különös közzétételi lista  2018/19-es tanév

Különös közzétételi lista  2015/16-os tanév