b_240_180_16777215_0_0_images_gyogypedagogia_gyogypedagogia-szakiskola.jpgA szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.

  

A célok érdekében a szakiskola feladata:

 • az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmélyítése
 • az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés elősegítése érdekében
 • a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a mindennapi életben hasznosítható és tovább építhető általános és szakmai ismeretek nyújtása
 • a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai közösségekbe való bekapcsolódásra

Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a fejlődés eltéréseit korrigáló feldolgozás útján végzi.

A szakiskola három évfolyamos:

A  9. előkészítő évfolyamon az általános műveltség megalapozása speciális neveléssel, oktatással, pályaorientációs jelleggel.

9. és 10. évfolyamon felkészítés a munkába állásra, életkezdésre.

 

Tanulói összetétel 

A szakiskolában tanulásban akadályozott, 8. illetve 10. osztályt végzett tanulók     oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya.

 

Személyi feltételek:

Az iskolában folyó közismereti elméleti oktatást gyógypedagógusok oktatják. A szakmai elméleti tantárgyak oktatásában külső óraadók is részt vesznek, valamennyien rendelkeznek a törvény által előirt szakképesítéssel. A szakmai gyakorlati oktatás saját tanműhelyekben folyik.

  

Elvárásaink a képzésben résztvevő szakemberekkel szemben:

 • módszerbeli felkészültségük a speciális elemeket is tartalmazza
 • személyiségük derűs, bizalmat sugárzó legyen
 • rendelkezzenek nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel, konfliktusmegoldó képességgel      
             

Tárgyi feltételek:

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a belső tanműhelyek rendelkeznek. A tankönyvellátottság a szakiskolák számára folyamatosan javuló.

 

A szakmai képzésbe kerülés feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség eltérő tantervű általános iskolában
 • egészségügyi alkalmasság
 • életév betöltése
 • TKVSZRB kijelölő határozata


Jelenleg a következő képzések folynak:

 • Parkgondozó