b_240_180_16777215_00_images_134-efop-3-3-1-16-2017-00002-magonc-tanoda.jpgLépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása az abaújkéri Wesley János Iskola és Kollégiumban

EFOP-3.1.10-17-2017-00006

Kedvezményezett: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Megvalósítási helyszín: Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola,  Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium , 3882 Abaújkér, Rákóczi u. 8.

Projektidőszak: 2017.10.01 - 2020.09.30.

Elnyert támogatás összege: 29.219.580 Ft

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szervezetileg független, történetéből adódóan elsősorban a kiszolgáltatottak és hátrányos helyzetben lévők között végzi feladatát. Egyértelműen küzd a rasszizmus és antiszemitizmus minden formája ellen. Kötelességének tartja, hogy a szegényeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket erejéhez képest támogassa, és segítséget nyújtson a kiszolgáltatottak és védtelenek számára. Az Egyház céljai megvalósítása érdekében sokoldalú közérdekű tevékenységet is folytat, különösen oktatási-nevelési, szociális, foglalkoztatási, érdekképviseleti, környezetvédelmi, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi téren. A Wesley János Iskola 2005. szeptember 1-től működik a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában. Intézményünkben jelenleg 532 gyermeket/tanulót nevelünk és oktatatunk, közülük folyamatosan 100 főnek biztosítunk kollégiumi elhelyezést. Intézményünk működési területe megyei szintű. Az iskola tanulóinak töredéke helybeli, nagy része a környékbeli településeken lakik: Abaújkér, Abaújszántó, Monok, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Vizsoly, Vilmány, Fony, Gönc, Göncruszka, Encs, Forró, Garadna, Fáj, Fulókércs, Novajidrány, Szikszó, Felsődobsza, Nagykinizs, Hernádszentandrás, Szentistvánbaksa, Korlát. Ingyenes szállításukat autóbusszal biztosítjuk. Iskolánk – pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el, mivel elsősorban sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával foglalkozunk. Tanulólétszámunk fele hátrányos helyzetű. Diákjaink jellemzően a nehezebb anyagi körülmények között élő, sok esetben munkanélküli szülők gyermekei közül kerülnek ki, ahol gyakran hiányzik az emberi lét minimumát jelentő élelem, elfogadható lakás, fűtés, világítás, ruházat. Célunk, hogy a társadalom perifériájára sodródott fiatalok, akik életkörülményeik, családi és egyéni adottságaik miatt kirekesztődtek a tanulás világából, elsajátítva az emberi együttélés szabályait, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak, a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. A projektünk célja iskolánkban növekedjen a középfokú végzettséget megszerzők aránya, csökkenjen a leszakadók, iskolaelhagyók aránya, a diákok kedvet kapjanak a felsőfokú oktatáshoz. A fő célunk elérése érdekében erősítjük a szülőkkel, partnerekkel történő együttműködés, fejlesztjük a diákok tanulási útjának nyomon követését, a diákok tanulmányi előremenetelt célzó programokat szervezünk, pedagógusok továbbképzésen új módszertani ismeretekkel gazdagodnak. Célunk az intellektuális fejlesztés, illetve önfejlesztés, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. Célunk, hogy előmozdítsuk a hátrányos helyzetben élők társadalomba való beilleszkedését, csökkentsük azt a társadalmi hátrányt, amelyből ezek a gyerekek érkeztek. A célcsoportba bevont tanulók és családjaik életmódjukban, életkilátásukban, életminőségükben egyre messzebb kerültek azoktól a társadalmi rétegektől, akik önerőből képesek életkörülményeiken változtatni. A célcsoport meghatározásához helyi szakemberek (pedagógusok, szociális munkás) segítségét vettük igénybe, ezen kívül az előző program szakmai megvalósítóinak tapasztalatára és véleményére is tekintettel voltunk. Ezek alapján állítottuk össze azt a programot, melyre helyi gyermekek esetében a legnagyobb szükség és igény van, és amellyel elérhetjük a kitűzött céljainkat. A céljaink érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: mentorálás, egyéni fejlesztési terv és haladási napló készítése; szupervízió és szakmai megvalósítók tréningje, Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás tréningek megtartása, burn out tréning, érzelmi intelligencia fejlesztő - érzékenyítő képzés, workshopok, szakmai nap az esélyegyenlőség jegyében, egyetemi nyílt napok látogatása, komplex tantárgyi témahét, nyílt nap kerékpárral, alap kompetenciák fejlesztése.

A PROJEKTET AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSÍTJUK MEG.