b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-01.jpgAbaújkér látványosságai közé tartozik az a kastély, ami Dr. Halmos Károly tulajdona volt. Dr. Halmos Károly Horty kormányának pénzügyi szakértője volt, 

b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-02.jpgaki a Trianoni-békeszerződésben is szerepet játszott,mint a magyar kormány pénzügyi megbízottja.

Horty kormányzósága alatt erre a területre ő kapta meg az engedélyt. Több ízben képviselte Magyarországot és tárgyalt az Antant-hatalmakkal. Bizalmasává vált a Horty családnak. Jól jövedelmező ügyvédi irodája volt Kassán és Pesten. A Halmos család jövedelmének sokszorosítója az volt, hogy egyik lányát a Szemere család egyik tagjához adta nőül, aki bécsi nagybátyja óriási vagyonát örökölte és az akkori Magyarország egyik legnagyobb adófizetője volt.
 
A kastély földszintes kúriájának alapja kb. 200 éves. Soltész János középnemes birtoka volt, aki elszegényedett, és vele a család kihalt. Halmos Károly 1909-1912 között vásárolta meg ezt az elhagyott kúriát. 6000 hold erdő és szántóbirtokkal. Az épület tetőszerkezetét is lebontatta és ő emelte a jelenleg fennálló szecessziós jellegű emeleti részt. Külföldi vendégeket is fogadott a kastélyban, így fordult meg az 1930-as években Ciánó gróf olasz külügyminisztere, a spanyol hadügyminiszter és gyakori vadászvendég volt Teleki Pál is. A felszabadulás után megengedték Halmos Károlynak, hogy Kérben tartózkodjon, majd később Abaújszántóra költözött. Ekkor a birtoka az állam tulajdonába került. A kastélyt az 1950-es években átmenetileg az akkori állapotoknak lehetőségek szerint lakhatóvá tették és a Borsodi Szénbányászati Tröszt üdülőjének, majd a DISZ tanfolyamoknak adott otthont. 1958-ban már az iskola tulajdonába került, és 1960-ig iskola és nevelőotthonként működött. Elnevezése Állami Gyógypedagógiai Intézet. A kiszolgáló helyiségek a mai napig is a Halmos birtokon vannak. Ebben a kastély épületben található a kollégium, mely 80 fő befogadására alkalmas. 
 
A fiúk a földszinten két szobában, a lányok az emeleten három szobában vannak elhelyezve. A kollégiumban kapott helyet az iskola könyvtára, mely a kollégisták rendelkezésére áll. Minden szobában, az alapfelszereltségen túl található televízió, ill. ahol a hely engedi kis nappali sarok is kialakításra került.
 
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-16.jpgDiákjainkról általánosságában elmondható, hogy nehéz körülmények között élő családokból származnak. Többen közülük nevelőszülőknél nevelkednek, lakásotthonban, gyermekotthonban élnek. A kollégiumra komoly feladat hárul a hátránnyal induló gyermekek nevelésében. További szépsége a munkánknak, hogy lakóink életkora10-20 éves korig terjed. A lakók között enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, tanulási zavarokkal küzdő, sajátos nevelési igényű szegregált, sajátos nevelési igényű integrált és normál oktatási formában tanuló általános iskolás, szakképzős és szakközépiskolás gyermek, fiatal is található. A délutáni tanulás és csoportfoglalkozások három csoportban erre a célra biztosított három tanteremben csoportnevelővel zajlanak. A kollégiumban a személyiségfejlesztés folyamán az egyéni és kiscsoportos foglalkozásoknak van jelentősége, lehetőség nyílik arra, hogy tanulóinkat megismerjük, életkörülményeikről, családi szokásaikról tájékozódjunk, így a nevelés egy kölcsönös együttműködésen alapszik. A kollégiumban dolgozók a gyerekeket szeretettel gondozzák, nem engednek teret a negatív diszkriminációnak, a nevelési folyamatban mindig figyelnek arra, hogy a tanulók beilleszkedésük segítése közben identitásukat ne veszítsék el. Ebben segítség az önismereti foglalkozás programba illesztése. A kollégisták tanuláshoz való pozitív viszony kialakítását, úgy tudjuk elérni, hogy segítünk a tanulási nehézségek leküzdésében, a pozitív megerősítéssel.
 
Kulturális rendezvényeinken figyelembe vesszük a tanulók adottságait, tehetségét, számítunk szereplésükre, melyet szívesen vállalnak. 
 
 
A kollégiumban jelenleg dolgozók:
 
Nevelőtanárok:
 
  • Kacsmarik Tímea – 1. csoport
  • Kiss Norbert – 3. csoport
  • Kurtyán Anita – 2. csoport
 
Pedagógiai munkát segítők:
 
  • Kuszkó Bernadett – pedagógiai asszisztens 
  • Soltész János – gyermekfelügyelő
  • Sóváriné Kiss Éva – gyermekfelügyelő
  • Szűcs Ottó – gyógypedagógiai asszisztens
 
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-12.jpgA kollégium munkatársai a nevelőtestület tagjai, munkájukat szoros együttműködésben végzik az iskolában tanítókkal. Együtt és összhangban tervezik, szervezik és értékelik a pedagógiai munkát. Minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatárs egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgál a gyermekek számára. Empátiájával, kommunikációjával a diákok iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet sugároz. A munkatársak képesek a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére. A gyerekekkel őszinte bizalmon alapuló viszonyt alakítanak ki. Eredményesen kezelik a kialakult konfliktushelyzeteket. Folyamatosan együttműködnek a tanulók közösségeivel, a nevelésükben résztvevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a szülőkkel és más a tanulók nevelésében érintett partner szervezetekkel.  
 
A kollégiumban 80 tanulónak tudunk szállást és teljes ellátást biztosítani. Az épület kétszintes, az alsó szinten két szobában fiúk, az emeleten három szobában lányok kerültek elhelyezésre. Kialakításra került a kollégium épületében egy könyvtár, ahol a tehetséggondozás és felzárkóztatás mellett rendszeres időközönként tartunk számukra foglalkozást. A könyvtár ad helyet a művészeti oktatásnak is, melyen a kollégium diákjai is részt vesznek. A kollégium dekorációja mellett rengeteg ajándékot készítenek a gyermekek különböző alkalmakra.
 
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-07.jpgA kollégium aulája lehetőséget biztosít több nagy létszámú rendezvény lebonyolítására, ünnepségek, játékok, táncos rendezvények, előadások, film-klub.
 
A kollégiumot zöld terület veszi körül, melyhez sportudvar kapcsolódik, továbbá erőfejlesztő gépek, asztalitenisz és a tornaterem áll a diákság rendelkezésére a mozgásigény kielégítése céljából.
 
A kollégium biztosítja a gyermekek testi lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres, egészséges étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek arányai a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.
A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, ill. a tanulók törvényes képviselőjével, szülői szervezettel, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, szociálisan hátrányos tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a kisebbségi önkormányzattal, továbbá minden olyan szervezettel, amely a kollégiumi nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti. 
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-21.jpgA kollégium a családtól kapott jogokkal és kötelezettségével élve a lakhatási feltételek biztosításán túl a tanuló iskolai magatartását, tanulmányi eredményét is figyelemmel kíséri. A kollégium a pedagógiai tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben 
szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. Az intézmény a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a diákok önszerveződése során kialakuló konfliktuskezelési technikák elsajátítását, gyakorlását. 
Célunk a tanulók szocializációjának kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése. Ezzel segítséget nyújtunk a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a diákok számára biztosítsa a minőségi tudáshoz való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. A kollégiumi tanulás pedagógiai elvei, a tanulás pszichés elveinek biztosítása, az eredményes tanulás feltételeinek biztosítása, a tanulási típusok következetes alkalmazása, a tanulás feltételeinek biztosítás, a tanulási módszerek differenciált alkalmazása.
A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi meg. Figyelmet fordítunk a nemzeti és etnikai sajátosságokra, a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire, a fogyatékkal élő tanulók egyéni problémáira. A kollégium tevékenységrendszere több elemből áll: a tanulást előkészítő, segítő tevékenység, a szabadidős és sportfoglalkozások, egyéni képességek kibontakoztatását, érdeklődését kielégítő foglalkozások rendszere. A kollégiumi foglalkozásokon hozzájárulunk a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségük gazdagodásához, kompetenciájuk fejlesztéséhez, közösségük fejlődéséhez.  
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-09.jpgA szabadidős foglalkozásokon szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a sport, a természeti környezet megóvása, ápolása.
A kollégium figyelmet fordít az irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek fejlesztésére. A cigány etnikai kisebbség kultúrájának megismerése, tiszteletben tartása része a szabadidős tevékenységnek. 
A fogyatékkal élők speciális nevelést igénylő tanulók esetében az érdekképviseleti szervek megismertetése, művészeti tevékenység szervezése a feladat. A kollégiumi és csoportkirándulások alkalmat adnak a történelmi, a kulturális és természeti értékeink megismerésére. A különböző rendezvények erősítik a kollégiumi közösséget. Lehetőséget teremtünk, hogy a tanulók megismerjék a kollégium és Abaújkér környezetét, múltját és jelenét.
A kollégiumban a diákönkormányzat megjeleníti a tanulók érdekeit és szervezett keretek között képviseli azt, mely által növekszik a tanulói öntevékenység önállóság. Napjainkban a „Wesley koli” megvalósítja, hogy a gyermekek a kor igényeinek megfelelő ellátásban részesüljenek, a nevelő tanárok jó kapcsolatban vannak a diákokkal, figyelemmel kísérik fejlődésüket, maximálisan segítik az iskolai tanulmányaik sikeres befejezését. Sajátos, egyéni nevelési módszerekkel motiváljuk tanulóinkat, hogy aktívan vegyenek részt a kollégium életében.
 
 
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-03.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-04.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-05.jpg
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-06.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-08.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-10.jpg
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-11.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-13.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-14.jpg
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-15.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-17.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-18.jpg
b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-19.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-20.jpg   b_240_180_16777215_00_images_kepek_060-kollegium-externatus_060-kollegium-externatus-22.jpg